Přenos zahraničních zkušeností

Jedním z cílů, které si projekt klade, je zvýšit informovanost v oblasti sociálního dialogu. Realizátoři projektu chtějí k tomuto účelu využít rovněž mezinárodní spolupráci. V rámci projektu jsou proto naplánovány také aktivity pro přenos zahraničních zkušeností (dobré praxe) z vedení sociálního dialogu a tripartitních jednání na regionálních úrovních v zahraničí (např. zkušeností ze spolkových zemí Rakouska a Německa).

Výměna know-how v oblasti vedení sociálního dialogu na národní a regionální úrovni mezi ČR a zahraničím proběhne dvěma směry. Prostřednictvím vystoupení zahraničních aktérů sociálního dialogu na plánované mezinárodní konferenci se bude prezentovat zahraniční dobrá praxe v ČR. Dalším kanálem přenosu know-how budou studijní návštěvy v zahraničí. Informace, které členové realizačního týmu během studijních návštěv získají, promítnou do informačních materiálů formou doporučení k dalšímu rozvoji sociálního dialogu v regionech ČR.

První vlna studijních návštěv k zahraničním partnerům se uskutečnila na podzim 2013. První cesta vedla do Vídně, kde se zástupci projektu setkali s reprezentanty Rakouské hospodářské komory (WKÖ). Následně se management projektu setkal na Slovensku s kolegy ze Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR. Zápisy z obou setkání naleznete zde:

Mezinárodní konference

V rámci projektu se bude konat konference s mezinárodním obsazením, která zajistí přenos informací a know-how z vedení sociálního dialogu na regionálních úrovních v zahraničí. Zde projekt jednoznačně vychází z principů tzv. Otevřené metody spolupráce, která je na evropské úrovni úspěšně využívána pro přenos zkušeností a dobré praxe především v oblasti sociálních politik.

Sociální dialog na úrovni EU může být pro české prostředí značně inspirativní pro jeho organizovanost a konstruktivnost. Sociální partneři v ČR budou mít díky projektu unikátní možnost seznámit se s metodami sociálního dialogu v jiných evropských zemích. Otevřená metoda spolupráce byla představena v roce 2000 na summitu Evropské rady v Lisabonu jako jeden z nástrojů Lisabonské strategie. V praxi je metoda využívána především pro přenos informací a dobré praxe mezi členskými státy EU.