Propagace výstupů NSP/NSK

Jedna z aktivit projektu spočívá v následném monitoringu činnosti krajských tripartit ze zapojených krajů s ohledem na sladění nabídky a poptávky na trhu práce v souvislosti s rozšířením a propagací aktivit a výstupů Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK). Náplní této aktivity bude seznámení představitelů sociálního dialogu a regionálních tripartit se Národní soustavou povolání a Národní soustavou kvalifikací a jejich možnými přínosy pro sociální dialog.

Workshopy

Konkrétním výstupem této aktivity bude série workshopů na propagaci výstupů Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací pro zaměstnavatele a zaměstnance podniků z obchodu a cestovního ruchu, kteří vstupují do sociálního dialogu.Workshopy budou zaměřeny na informovanost o NSP a NSK a jejich využití v souvislosti se sociálním dialogem.Účastníci workshopů budou seznámeni se standardy pro profese týkající se obchodu a cestovního ruchu a budou moci diskutovat jejich využití v bilaterálních jednáních (např. při definování pracovní náplně apod.). Workshop se uskuteční v každém ze zapojených krajů – celkem tedy proběhne 6 workshopů, které budou vedeny moderátorem -odborníkem na problematiku NSP/NSK tak, aby byla zajištěna odborná úroveň a správnost podávaných informací.

Regionální sektorové rady

jako součást aktivit na podporu myšlenky Národní soustavy povolání bude vytvoření „regionálních sektorových rad“. Cílem aktivity by mělo být povzbudit spolupráci aktérů sociálního dialogu v oblasti sektorové spolupráce po vzoru národních sektorových rad. Aktivita proběhne formou setkání zástupců krajských tripartit se zástupci sektorové rady pro obchod a marketing a sektorové rady pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch. Tato setkání proběhnou ve všech zapojených krajích, celkem bude zorganizováno 6 takových setkání, ze kterých vzejdou vhodná doporučení. Diskuze a její výstupy tak bude sloužit jako podklad a inspirace pro novou činnost a nový rozvoj regionálních tripartit.