Sektorová dohoda pro regiony

Tento příspěvek je zařazen do rubriky Aktuality.

Poslední projektovou aktivitou byla tzv. sektorová rada, která proběhla postupně ve všech zapojených regionech. Cílem těchto setkání bylo získat názory významných aktérů v regionu k možnému vytvoření tzv. sektorové dohody pro oblast obchodu a cestovního ruchu.

Sektorová dohoda představuje nástroj na odstraňování překážek a disparit v daných regionech a to prostřednictvím jasně deklarovaných aktivit, k jejichž naplňování se zavazují signatáři této dohody. Uzavírání sektorových dohod, jako nástrojů trhu práce, je primárně v gesci odvětvových sektorových rad působících v rámci Národní soustavy povolání. Dosud bylo uzavřeno 7 těchto dohod a další se připravují.

Z jednání v jednotlivých regionech vyplynulo, že existuje celá řada témat, která jsou pro všechny tyto regiony společná. Pro přehled přikládáme níže tabulku. Na druhou stranu v každém kraji lze nalézt určitá specifika, která se obvykle pojí s tím, jaký sektor ekonomiky či jaké typy podniků v kraji převažují. Svou roli hraje i geografická poloha regionu.

Obecně lze říci, že všechny regiony jsou připraveny začít na případné sektorové dohodě pracovat. Na začátku však musí být jednoznačný zájem ze strany klíčových subjektů (kraj, město, podniky, krajské komory, Úřad práce) a také přesněji definovaná oblast, kterou by sektorová dohoda měla pokrývat (např. tradiční obchod, cestovní ruch atp.). Více o situace v regionech naleznete v přiložených zápisech z jednání.

Návrhy témat pro sektorovou dohodu vzešlé z jednání v regionech

Vnímané problémy Cíle Navrhovaná opatření
Degradace oboru obchod a služby a jeho malá prestiž Posílení pozitivní image obchodu Zviditelnění pozitivních příkladů, osvěta, PR kampaně, soutěže
Nižší kvalifikace zaměstnanců v obchodu (nedostatky v oblasti zbožíznalství, znalosti legislativy) Posílení kvalifikace zaměstnanců Nabídka dalšího vzdělávání a osvěta mezi zaměstnavateli pro motivaci svých zaměstnanců k dalšímu vzdělávání (využití NSK)
Důraz na kvalifikaci absolventů škol (zejména na úrovni učňovského školství) Posílení kvality výuky na odborných učilištích, středních školách a vyšších stupních vzdělání Zvýšení spolupráce obchodníků (zaměstnavatelů) a škol (aplikace modelů POSPOLU)
Odběratelsko-dodavatelské vztahy na úrovni regionu Posílit spolupráci v rámci odběratelsko-dodavatelského řetězce v rámci regionu Vybrat společná témata a posílit spolupráci v nich, například regionální potraviny, farmářské trhy
Administrativní překážky podnikání v obchodě (byrokratické) Odstranění administrativních překážek odstranitelných v regionu Apel na krajské orgány, posouvání tématu do národní agendy (např. skrze Asociaci krajů)
Regionální mzdy (stejná práce za stejnou mzdu vs. jiné životní náklady v regionech) + nízké mzdy v profesích obchodu
Šedá ekonomika (práce na černo, Švarc systém)

Zápisy z jednání v regionech

Sektorová rada_Praha_zapis

Sektorová rada_Brno_zapis

Sektorová rada_Ostrava_zapis

Sektorová rada_Pardubice_zapis

Sektorová rada_Hradec Kralove_zapis

Sektorová rada_Liberec_zapis